Local Organizing Committee (LOC)

A.V.Zakharov, O.I.Korablev, I.G.Mitrofanov, E.A.Antonenko, O.Z.Roste, A.Smirnova, E.O.Korableva, A.N.Zakharov, A.N.Ustinov, V.M.Davydov, T.D.Zharkova

Secretary: Elena Antonenko, antonenko@iki.rssi.ru